ĐỆ NHẤT BANG - VINH DANH TỘT ĐỈNH

Thời gian:


  • Bắt đầu từ 14h ngày 01/09/2019 đến 24h ngày 15/09/2019
Nội dung:


  • 3 Bang Hội có số lần Point cao nhất của trong 15 ngày.
  • Bang Hội phải có từ 20 người trở xuống mới được tính Top.
  • Chỉ có 3 người trong Bang nhận được Danh Hiệu Bang.
  • Phần thưởng Item phát cho Bang Chủ, sau đó tự chia lại cho Bang.


Top Phần Thưởng Danh Hiệu Số lượng
1 200S + 200B + 200C Đệ Nhất Bang Hội 3
2 150S + 150B + 150C Đệ Nhị Bang Hội 3
3 100S + 100B + 100C Đệ Tam Bang Hội 3